Interne begeleiding

We hebben 2 interne begeleiders op onze school. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de zorg voor uw kind. Zij staan de groepsleerkrachten bij op het gebied van zorg en onderwijs. Het kan zijn dat de IB gevraagd wordt om mee te kijken met een leerkracht wanneer er vragen zijn rond een leerling. Zij kan de leerling observeren, met de leerkracht aanwezige gegevens analyseren en vervolgens met de leerkracht een plan van aanpak opstellen. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de stappen die genomen worden en de doelen waaraan wordt gewerkt.

Wanneer er meer nodig is, vormt de IB de schakel met mogelijke externe partijen.

De zorg is er altijd op gericht om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te stimuleren. De intern begeleider is de persoon die uw kind op de achtergrond volgt gedurende zijn/ haar gehele schoolloopbaan.

Zorgoverleg

Vier keer per jaar vindt er een zogeheten SOT plaats. In dit overleg worden kinderen besproken waar meer vragen over zijn, waarbij de betrokkenheid van een externe partij van toegevoegde waarde kan zijn. Er kan gedacht worden aan problemen op het gebied van leren, concentratie, werkhouding, welbevinden, etc. Bij dit overleg sluiten twee medewerkers van het OOT aan, de Schoolmaatschappelijk werker, de verpleegkundige van de GGD, de leerkracht, IB en u als ouder zelf. Samen wordt bekeken wat er nodig is om het kind verder te stimuleren in de ontwikkeling.

Alle overleggen zijn erop gericht de leerkracht te ondersteunen bij de begeleiding van uw kind.

Het onderwijsondersteuningsteam: OOT

Drakensteyn is onderdeel van de stichting VCO Oost-Nederland. VCO heeft een eigen onderwijsondersteuningsteam. Het OOT. Het OOT is een groep experts die helpt om passend onderwijs te geven aan leerlingen. De IB kan hulp inroepen van het OOT. Het OOT bestaat uit onderwijsspecialisten, orthopedagogen en ambulant begeleiders.

Schoolmaatschappelijk werk.

Lobke Beijer is vanuit SMD verbonden aan het IKC waar Drakensteyn een onderdeel van is. Wanneer een ouder een vraag heeft over opvoeding of zich zorgen maakt om de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind, kan Lobke met de ouder in gesprek en kijken wat er nodig is om het kind verder te helpen. Omdat zij 2x per week een dagdeel in het IKC is, kan zij ook kinderen zien voor gesprekjes. Dit vindt uiteraard alleen plaats met toestemming van de ouders. De IB kan u in contact brengen met haar.

Voor meer informatie over SMD: https://www.smd.nu/diensten/schoolwijkcoaches/

Voor meer informatie rond de zorg in school kunt u kijken in de schoolgids of een gesprek aanvragen met onze interne begeleiders.