Interne begeleiding

De intern begeleider bij ons op school is Mirijam Schagen. Zij is er vooral om de groepsleerkracht bij te staan en het proces van voortgang te bewaken. Er kan een beroep op haar gedaan worden om te observeren en/of te testen. Vier keer per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen de groepsleerkracht en de interne begeleidster. Alle kinderen die extra zorg nodig hebben, passeren dan de revue. Samen wordt bekeken hoe uw kind het best geholpen kan worden. De intern begeleider is de persoon die uw kind op de achtergrond volgt gedurende zijn/ haar gehele schoolloopbaan. Daarnaast houdt de intern begeleider zich bezig met het (mede) ontwikkelen van onderwijskundig beleid en de vernieuwing daarvan, het coachen van leerkrachten en het onderhouden van contacten met externe deskundigen.

Zorgoverleg

Vier keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de intern begeleider, de collegiaal consulent en de psycholoog van het Steunpunt Onderwijszorg. In dit overleg worden kinderen besproken die moeite hebben met de leerstof of andere problemen zoals werkhouding en concentratie. De uitkomsten van dit overleg worden natuurlijk met u besproken. Van te voren wordt er geen specifieke toestemming van ouders gevraagd, omdat deze overleggen behoren tot de reguliere zorgstructuur op school.

Daarnaast vindt er 4 keer per jaar een overleg in het zorgteam plaats. In dit overleg bespreekt de intern begeleider kinderen die op sociaal emotioneel gebied, gezondheid en dergelijke hulp nodig hebben met de maatschappelijk werker van de School Maatschappelijke Dienst en de schoolverpleegkundige van de Jeugd Gezondheidszorg. In dit overleg wordt uw kind alleen besproken nadat u als ouder schriftelijke toestemming hebt gegeven. De school kan besluiten een kind te bespreken zonder dat u daar toestem-ming voor hebt gegeven, maar dit gebeurt dan uitsluitend anoniem, zodat niet bekend is om welk kind het gaat. Mocht er sprake zijn van een onveilige situatie voor het kind thuis, kan van het laatste worden afgeweken, in het belang van het kind.

Alle overleggen zijn erop gericht de leerkracht te ondersteunen bij de begeleiding van uw kind.
Van de uitkomst van de overleggen wordt u door de leerkracht op de hoogte gebracht.

Steunpunt onderwijs

Sinds de invoering van de Wet op het Primair Onderwijs (1 augustus 1998) moeten basisscholen aansluiting zoeken met een school voor speciaal basisonderwijs. De gedachte hierachter is het project Weer Samen Naar School (W.S.N.S.). De doelstelling van W.S.N.S. is dat kinderen zo lang mogelijk samen met hun buurtgenootjes de basisschool bezoeken. Ook al zijn er problemen op het gebied van leren en gedrag. In het verleden werden kinderen die niet goed mee konden komen of gedragsproblemen hadden, vrij snel verwezen naar een LOM – of MLK school. De basisscholen vormen tezamen met de speciale basisscholen een samenwerkingsverband.

Drakensteyn is aangesloten bij het samenwerkingsverband Steunpunt Onderwijszorg. De openbare en de christelijke basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs maken gebruik van de expertise van dit samenwerkingsverband. De bedoeling van zo’n samenwerkingsverband is om elk kind dat belemmeringen ondervindt in het leer/ontwikkelingsproces goede zorg te bieden. Dat kan binnen de basisschool door middel van begeleiding van leerkrachten vanuit de speciale basisschool of binnen de speciale basisschool zelf. De speciale basisscholen waarmee we samenwerken zijn: De Ark, De Werkhaven en De Tender.

Schoolbegeleidingsdienst

Expertis te Hengelo (tel: 074-8516516) heeft een adviserende en begeleidende taak. Ouders en onderwijsgevenden kunnen onderzoek en advies aanvragen ten behoeve van kinderen met leer- en/of opvoedingsproblemen. De school doet dit alleen met toestemming van de ouder(s). Een misvatting willen we hier uit de weg ruimen: onderzoek (psychologisch en/of didactisch) betekent niet dat uw kind daarmee automatisch bij het speciaal onderwijs wordt aangemeld!

Spreekuur maatschappelijk werk

Elke maand komt de maatschappelijk werkster op school. Dit spreekuur is er voor ouders, kinderen en leerkrachten. U of uw kind kunnen zaken bespreken waar u of uw kind tegenaan loopt. Het spreekuur is bedoeld voor vragen over de opvoeding van uw kind, eetproblemen, zindelijkheid, slaapproblemen, moeilijk gedrag thuis e.d.