Interne begeleiding

We hebben 2 interne begeleiders op onze school. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de zorg voor uw kind. Zij staan de groepsleerkrachten bij op het gebied van zorg en onderwijs. Het kan zijn dat de IB gevraagd wordt om mee te kijken met een leerkracht wanneer er vragen zijn rond een leerling. Zij kan de leerling observeren, met de leerkracht aanwezige gegevens analyseren en vervolgens met de leerkracht een plan van aanpak opstellen. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de stappen die genomen worden en de doelen waaraan wordt gewerkt.

Wanneer er meer nodig is, vormt de IB de schakel met mogelijke externe partijen.

De zorg is er altijd op gericht om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te stimuleren. De intern begeleider is de persoon die uw kind op de achtergrond volgt gedurende zijn/ haar gehele schoolloopbaan.

Zorgoverleg

Vier keer per jaar vindt er een zogeheten Zorgteam plaats. In dit overleg worden kinderen besproken waar meer vragen over zijn, waarbij de betrokkenheid van een externe partij van toegevoegde waarde kan zijn. Er kan gedacht worden aan problemen op het gebied van leren, concentratie, werkhouding, welbevinden, etc. Bij dit overleg sluiten twee medewerkers van SPOE aan, de Schoolmaatschappelijk werker, de verpleegkundige van de GGD, de leerkracht, IB en u als ouder zelf. Samen wordt bekeken wat er nodig is om het kind verder te stimuleren in de ontwikkeling.

Alle overleggen zijn erop gericht de leerkracht te ondersteunen bij de begeleiding van uw kind.

Steunpunt onderwijs: SPOE

Drakensteyn is aangesloten bij het samenwerkingsverband Steunpunt Onderwijszorg. De openbare en de christelijke basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs maken gebruik van de expertise van dit samenwerkingsverband. De bedoeling van zo’n samenwerkingsverband is om elk kind dat belemmeringen ondervindt in het leer/ontwikkelingsproces goede zorg te bieden. Dat kan binnen de basisschool door middel van begeleiding van leerkrachten vanuit de speciale basisschool of binnen de speciale basisschool zelf. De speciale basisscholen waarmee we samenwerken zijn: Het Pontem en de Ariëns. Deze laatste is een onderdeel van SKOE.

Voor meer informatie over SPOE: www.spoescholen.nl

Schoolmaatschappelijk werk.

Lobke Beijer is vanuit SMD verbonden aan het IKC waar Drakensteyn een onderdeel van is. Wanneer een ouder een vraag heeft over opvoeding of zich zorgen maakt om de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind, kan Lobke met de ouder in gesprek en kijken wat er nodig is om het kind verder te helpen. Omdat zij 2x per week een dagdeel in het IKC is, kan zij ook kinderen zien voor gesprekjes. Dit vindt uiteraard alleen plaats met toestemming van de ouders. De IB kan u in contact brengen met haar.

Voor meer informatie over SMD: https://www.smd.nu/diensten/schoolwijkcoaches/

Voor meer informatie rond de zorg in school kunt u kijken in de schoolgids of een gesprek aanvragen met onze interne begeleiders.