Medezeggenschapsraad (MR) voor het onderwijs 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten van Drakensteyn. De belangrijkste taak van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de leerlingen en het personeel. Dit kan onder andere betrekking hebben op de identiteit, de besteding van de financiële middelen, het schoolplan, de veiligheid, het personeelsbeleid en de inzet van de formatie. Samen met de directie zet de MR zich in voor kwalitatief goed onderwijs binnen een plezierige en transparante organisatie voor ouders, leerlingen en het personeel. Dit doet ze door met een positief kritische houding voorstellen van de directie en het bestuur te bespreken en indien nodig ook zelf met initiatieven te komen.

Adviesrecht 

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het zogenaamde adviesrecht. Dat wil zeggen dat zij het schoolbestuur, al dan niet via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen. Bijvoorbeeld bij: financieel beleid, vakantie regeling, nieuwbouw of verbouwing, onderhoud, organisatie van de school.

Instemmingsrecht 

Voor een aantal andere zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Wanneer de instemming niet verkregen wordt dan zal het schoolbestuur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen. Bijvoorbeeld bij: formatie, verlofregeling, arbeids- en rusttijdenwet, taakbeleid.

Initiatiefrecht 

Verder kan de MR ook nog gebruik maken van het initiatief recht. Dat wil zeggen dat de MR zelf met voorstellen kan komen over onderwerpen die de school aangaan. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

Leden medezeggenschapsraad 

De huidige MR bestaat uit de volgende leden: 

Teamgeleding:
Leonie Lubbers (secretaris)
Francis Krikhaar
Froukje Bolhaar
 

Oudergeleding: 
Marloes Nieuwenhuis (voorzitter), ouder van Sverre groep 4b en Mats groep7a           
Annemiek van der Geld, ouder van Feline groep 2a en Julian groep 4b
Peter Nubel, ouder van Luuk groep 4b

Vergadermomenten 

Meerdere keren komt de MR bij elkaar voor een vergadering. Na elke MR vergadering wordt een kort verslagje geschreven door een ouderlid uit de MR (beknopte versie van de notulen).  Deze worden geplaatst in het ouderportaal MijnSchool. 

Vergaderdata 2022-2023:
14 september 2022
27 oktober 2022
7 december 2022
8 maart 2023
10 mei 2023
28 juni 2023 

Onderwerpen die aandacht hebben gekregen tijdens het afgelopen MR-jaar: 

  • Corona 
  • Ondersteuningsplan 
  • Verkeersveiligheid 
  • Nieuwe directeur 
  • NPO gelden 
  • Formatie 
  • GMR (meer contact MR geledingen) 

Tenslotte: 

Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. U kunt dan mailen naar mr-drakensteyn@vco-oostnederland.nl  

Vragen? 

Meer weten over de MR? Neem contact met ons op.