Medezeggenschapsraad (MR) voor het onderwijs 

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten van Drakensteyn. De belangrijkste taak van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de leerlingen en het personeel. Dit kan onder andere betrekking hebben op de identiteit, de besteding van de financiële middelen, het schoolplan, de veiligheid, het personeelsbeleid en de inzet van de formatie. Samen met de directie zet de MR zich in voor kwalitatief goed onderwijs binnen een plezierige en transparante organisatie voor ouders, leerlingen en het personeel. Dit doet ze door met een positief kritische houding voorstellen van de directie en het bestuur te bespreken en indien nodig ook zelf met initiatieven te komen.

Adviesrecht 

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het zogenaamde adviesrecht. Dat wil zeggen dat zij het schoolbestuur, al dan niet via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen. Bijvoorbeeld bij: financieel beleid, vakantie regeling, nieuwbouw of verbouwing, onderhoud, organisatie van de school.

Instemmingsrecht 

Voor een aantal andere zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Wanneer de instemming niet verkregen wordt dan zal het schoolbestuur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen. Bijvoorbeeld bij: formatie, verlofregeling, arbeids- en rusttijdenwet, taakbeleid.

Initiatiefrecht 

Verder kan de MR ook nog gebruik maken van het initiatief recht. Dat wil zeggen dat de MR zelf met voorstellen kan komen over onderwerpen die de school aangaan. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

Leden medezeggenschapsraad 

De huidige MR bestaat uit de volgende leden: 

Teamgeleding:
Leonie Lubbers (secretaris)
Francis Krikhaar
Froukje Bolhaar
 

Oudergeleding: 
Marloes Nieuwenhuis (voorzitter), ouder van Sverre groep 5 en Mats groep 8           
Peter Nubel, ouder van Luuk groep 5
Jordie Besselink, ouder van Mees groep 8 en Siem groep 3/4

 

Vergadermomenten 

Meerdere keren komt de MR bij elkaar voor een vergadering. Na elke MR vergadering wordt een kort verslagje geschreven door een ouderlid uit de MR (beknopte versie van de notulen).  Deze worden geplaatst in het ouderportaal MijnSchool. 

Vergaderdata 2022-2023:
4 oktober 2023
15 november 2023
10 januari 2024
6 maart 2024
15 mei 2024
10 juli 2024

Onderwerpen die aandacht hebben gekregen tijdens het afgelopen MR-jaar: 

  • Klassenklimaat
  • Nieuwe directeur
  • Begroting
  • Formatie
  • GMR (meer contact MR geleding)

Tenslotte: 

Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. U kunt dan mailen naar mr-drakensteyn@vco-oostnederland.nl  

Vragen? 

Meer weten over de MR? Neem contact met ons op.