Wat is Snappet?

Met Snappet maken leerlingen opgaven voor verschillende vakken op tablets. De leerkrachten krijgen direct informatie over de voortgang van het onderwijsleerproces. Leerlingen verwerken de instructie die door de leerkracht is gegeven op hun eigen tablet in plaats van een werkboek of schrift. Dit doen wij voor de vakken: rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

Waarom kiezen we als school voor deze manier van werken?

Op onze school is het altijd ons doel geweest om zoveel mogelijk recht te doen aan de leerbehoefte van het kind. Met Snappet verwerken de leerlingen de lesstof met een tablet en krijgt de leerling direct feedback op zijn of haar werk. De leerkracht heeft ‘in real-time’ inzicht hoe de leerling het doet. Daarnaast is de software ‘adaptief’; dat wil zeggen dat het systeem de verwerkingsopdrachten aanpast aan het niveau van de leerlingen. Op deze manier kan de leerkracht op elk onderdeel van bijvoorbeeld rekenen zien of en hoeveel voortgang de leerling boekt. In een zeer uitgebreid ‘dashboard’ is deze ontwikkeling van minuut tot minuut te volgen. Op deze manier kan er veel sneller en gerichter (extra) instructie worden gegeven.

Verandert er iets aan de rol van de leerkracht?

Ja en nee. Nee, want de leerkracht is nog steeds degene die de lessen en de uitleg geeft. Ja, want de rol van de leerkracht wordt eigenlijk nog nadrukkelijker. Omdat er veel meer ‘data’ voorhanden is kan de leerkrachten veel eerder (al tijdens de les of tijdens bijvoorbeeld een dictee) zien hoe de leerling het doet en daar met zijn of haar instructie en vervolgopdrachten en lessen op inspelen.

Wat verandert er voor de leerlingen?

De groepen 4 en 5 werken op onze school op Snappet tablets en in groep 6, 7 en 8 gebruiken de kinderen een Chromebook. Leerkrachten zullen eerder extra hulp of juist uitdaging bieden aan de leerlingen zonder dat zij daar direct om moeten vragen. Daarnaast hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat de leerresultaten omhoog gaan met het werken met Snappet.

Gaat u hier als ouders ook iets van merken?

Dat hopen we natuurlijk wel. Niet alleen vanwege de enthousiaste reacties van de kinderen maar ook vanwege het feit dat dit onderwijskundige principe de leerlingen meer rust (want werken op eigen niveau) maar ook meer ondersteuning biedt. Daarnaast kunnen we als school ook voor u als ouders veel inzichtelijker maken hoe de ontwikkeling op het gebied van rekenen en taal is.

Wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld het schrijfonderwijs en de ontwikkeling van de fijne motoriek?

Op een tablet kun je niet leren schrijven. Daarover kunnen we kort zijn. Dit is ook de reden dat we ook niet in groep 3 starten met Snappet, aangezien daar het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen centraal staat. Maar ook in de groepen 4 t/m 8 zullen we voor het schrijfonderwijs gewoon een aparte methode blijven gebruiken. Net als dat we bijvoorbeeld bij stelopdrachten van taal de leerlingen nog regelmatig zullen laten schrijven op papier.

Wordt er van de ouders ook een financiële bijdrage verwacht?

Nee, dit zal bij ons niet zo zijn. Voor deze grote financiële investering maken we gebruik van zowel het ICT- als het leermiddelenbudget. Omdat we op deze manier gaan werken besparen we namelijk fors op verbruiksmateriaal zoals werkboeken, schriften en kopieerbladen. De tablets zelf hebben we in bruikleen en een van de eerste zaken die we dan goed met de leerlingen zullen afspreken is hoe op een goede manier om te gaan met deze apparatuur. De tablets blijven ook op school en kunnen niet mee naar huis.

 

snappet 1  snappet 2  Snappet 3