Wat is Snappet?

Leerkrachten en scholen verdienen een goed navigatiesysteem voor de klas. Met Snappet (3.0) is dat er eindelijk. Met Snappet kunnen wij: Eenvoudig zelf de beste leerroutes voor de klas kiezen en volgen Veilig en effectief veel meer aandacht richten op onderwijzen Zelf bepalen wat je met de vrijgekomen extra ruimte doet Snappet is persoonlijk, adaptief en dynamisch 1-op-1 onderwijs voor de klas. Leerlingen verwerken de instructie die door de leerkracht is gegeven op hun eigen tablet in plaats van een werkboek of schrift. Dit gaan we doen voor de vakken: rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

Waarom kiezen we als school voor deze manier van werken?

Op onze school is het altijd ons doel geweest om zoveel mogelijk recht te doen aan de leerbehoefte van het kind. Het is echter in het regulier onderwijs alleen al om praktische redenen onmogelijk om volledig individueel onderwijs te geven. Mede daardoor werken wij al jaren met het IGDI-model; dat wil zeggen dat we eigenlijk op drie niveaus les geven: verkorte instructie, normale instructie en verlengde instructie. Deze instructiegroepen worden doorgaans ingedeeld op basis van de CITO LOVS resultaten en m.b.v. de methodetoetsen wordt er dan om de paar weken gekeken of de leerling voortgang boekt. Vervolgens wordt de voortgang (handmatig) geanalyseerd en geadministreerd. De vraag of de huidige technologie ons daar niet een handje bij kan helpen werd met de komst van Snappet beantwoord. Met Snappet verwerken de leerlingen de lesstof met een tablet en krijgt de leerling direct feedback op zijn of haar werk en de leerkracht heeft ‘in real-time’ inzicht hoe de leerling het doet. Niet alleen of de leerling moeite (of juist niet) heeft met de lesstof maar ook hoeveel tijd er nodig is om antwoord te geven op een vraag. Daarnaast is de software ‘adaptief’; dat wil zeggen dat het systeem de verwerkingsopdrachten aanpast aan het niveau van de leerlingen. Op deze manier kan de leerkracht op elk onderdeel van bijvoorbeeld rekenen zien of en hoeveel voortgang de leerling boekt. In een zeer uitgebreid ‘dashboard’ is deze ontwikkeling van minuut tot minuut te volgen. Op deze manier kan er veel sneller en gerichter (extra) instructie worden gegeven. De ‘standaard drie niveaus’ zijn dan in principe verleden tijd. De mate van instructie kan per vak of zelfs per categorie verschillen.

Verandert er iets aan de rol van de leerkracht?

Ja en nee. Nee, want de leerkracht is nog steeds degene die de lessen en de uitleg geeft. Ja, want de rol van de leerkracht wordt eigenlijk nog nadrukkelijker. Omdat er veel meer ‘data’ voorhanden is kan de leerkrachten veel eerder ( al tijdens de les of tijdens bijvoorbeeld een dictee) zien hoe de leerling het doet en daar met zijn of haar instructie en vervolgopdrachten en lessen op inspelen.

Wat verandert er voor de leerlingen?

Er werken al veel scholen met Snappet. De ervaring is dat de introductie van tablets in eerste instantie met gejuich wordt ontvangen en het de betrokkenheid enorm verhoogt. Het werken met tablets zal vrij snel gemeengoed worden is de ervaring. Leerlingen zullen ook merken dat de leerkrachten eerder extra hulp of juist uitdaging biedt zonder dat zij daar direct om moeten vragen. Daarnaast hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat de leerresultaten omhoog gaan met het werken met Snappet. Snappet

Gaat u hier als ouders ook iets van merken?

Dat hopen we natuurlijk wel. Niet alleen vanwege de enthousiaste reacties van de kinderen maar ook vanwege het feit dat dit onderwijskundige principe de leerlingen meer rust (want werken op eigen niveau) maar ook meer ondersteuning biedt. Daarnaast kunnen we als school ook voor u als ouders veel inzichtelijker maken hoe de ontwikkeling op het gebied van rekenen en taal is. Het zal ons niet verbazen dat door deze manier van werken het ‘traditionele rapport’ straks ook vervangen zal worden door een andere vorm van rapportage. Echter, u zult begrijpen dat we als school het komend jaar vooral zullen gebruiken om ons deze manier van werken eigen te maken en we daaropvolgende veranderingen stapsgewijs zullen invoeren.

Wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld het schrijfonderwijs en de ontwikkeling van de fijne motoriek?

Op een tablet kun je niet leren schrijven. Daarover kunnen we kort zijn. Dit is ook de reden dat we ook niet in groep 3 starten met Snappet, aangezien daar het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen centraal staat. Maar ook in de groepen 4 t/m 8 zullen we voor het schrijfonderwijs gewoon een aparte methode blijven gebruiken. Net als dat we bijvoorbeeld bij stelopdrachten van taal de leerlingen nog regelmatig zullen laten schrijven op papier.

Wordt er van de ouders ook een financiële bijdrage verwacht?

U heeft misschien wel eens van zogeheten ‘iPad-scholen’ gehoord waarbij ouders (een deel van) de aanschaf van een tablet voor hun rekening nemen. Dit zal bij ons niet zo zijn. Voor deze grote financiële investering maken we gebruik van zowel het ICT- als het leermiddelenbudget. Omdat we op deze manier gaan werken besparen we namelijk fors op verbruiksmateriaal zoals werkboeken, schriften en kopieerbladen. De tablets zelf hebben we in bruikleen en een van de eerste zaken die we dan goed met de leerlingen zullen afspreken is hoe op een geode manier om te gaan met deze apparatuur. De tablets blijven ook op school en kunnen niet mee naar huis.

Zit de school nu vast aan deze vorm van ‘tabletonderwijs’?

We hebben met Snappet afgesproken in ieder geval de komende twee schooljaren met hun tablets te gaan werken. In principe is het contract dan per jaar opzegbaar. U zult echter begrijpen dat we bij deze keuze niet over een nacht ijs zijn gegaan en we uiteraard voor een veel langere periode op deze manier willen gaan werken. Wij denken dat we als school met deze keuze een weloverwogen, innovatieve en onderwijsinhoudelijke stap gaan maken naar de toekomst. Het doel blijft om de leerlingen zo goed mogelijk te voorzien in hun leerbehoefte. Daarmee is werken met Snappet absoluut geen doel maar een middel om dit doel te bereiken.

 

snappet 1  snappet 2  Snappet 3