Certificaat

Sinds juni 2007 zijn we een gecertificeerde BAS-school. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Het brede en meerjarige schoolontwikkelingsprogramma BAS is gericht op het gestructureerd ontwikkelen van een eigen vorm van adaptief onderwijs en organisatie in de school. BAS is teamgericht en brengt vele veranderingen in de school, die nodig zijn om adaptief onderwijs te kunnen verzorgen en is gericht op feitelijke en duurzame veranderingen in de klas.

In de praktijk

Drakensteyn werkt adaptief betekent dat wij tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen. Met onderstaand voorbeeld willen wij u dit verduidelijken. Wanneer u bij ons een rekenles zou bekijken, ziet u dat de groepsleerkracht begint met een korte uitleg van hooguit 5 minuten. Daarna wordt de vraag aan de kinderen gesteld: ‘Wie van jullie kan al aan het werk’? Drie tot vijf kinderen mogen dan vervolgens zelfstandig aan de slag. Zij hebben niet meer uitleg nodig. Met de andere kinderen gaat de leerkracht de les som voor som doornemen (met behulp van het (digi)bord, materialen en voorbeelden). Na deze instructie gaan alle kinderen bezig met de verwerking van de lesstof. Wellicht zijn er nu nog enkele kinderen die het niet snappen. Deze kinderen gaan samen met de leerkracht, bij de instructietafel, de rest van de les som voor som doornemen (de zgn. verlengde instructie). Dit wordt afgewisseld met enkele hulpronden. De andere leerlingen krijgen dan de kans vragen te stellen aan meneer of juf. Kinderen die eerder klaar zijn met de lesstof gaan verder met pittiger leerstof (verdieping).

De kern van dit onderwijs is dat kinderen met plezier naar school gaan als wordt tegemoet gekomen aan drie basisbehoeften:
• het gevoel iemand te zijn die iets kan,
• een goede relatie te hebben met de leerkracht en andere kinderen,
• de vrijheid om dingen zelf te mogen doen zonder voortdurend hulp of toestemming te hoeven vragen.

Uitgangspunt

In het BAS-project zijn de volgende principes uitgangspunt:
1. Het bieden van structuur aan kinderen d.m.v. een functionele inrichting van de school, de klas en het plein en voorspelbaar gedrag van de leerkracht.
2. Een pedagogische aanpak gericht op het gedrag van kinderen; d.m.v. het leren dragen van zelfverantwoordelijkheid door kinderen en een positieve communicatie.
3. Het vergroten van de zelfstandige leerhouding van kinderen; door het consequent hanteren van regels en afspraken en het werken met taaktijd en weektaken.
4. Het omgaan met verschillen; door het aanpassen van de manier van instructie geven (verschillende instructievormen en het werken met handelingswijzers).
5. Het samenwerkend leren, door aandacht te besteden aan sociale omgangsvormen, het leren helpen van elkaar, het werken met tweetallen en tandems en kinderen te leren werken als groep. Eventuele begeleiding vindt plaats door het Seminarium voor Orthopedagogiek te Utrecht. Wij streven ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en respect. Dat houdt in dat er:

– goed geleerd wordt
– aandacht is voor creativiteit en cultuur
– ruimte is voor de sociaal emotionele ontwikkeling
– de zintuiglijke en motorische ontwikkeling gestimuleerd wordt.