Het plusprogramma is bedoeld voor leerlingen die meer aankunnen. Deze excellente leerlingen worden samengebracht in een apart groepje, de plusgroep. Dit zijn de 10% hoogst scorende leerlingen in het basisonderwijs. Het plusprogramma is bedoeld voor kinderen uit groep 4 t/m 8. Ons plusprogramma is binnen de school georganiseerd (tenminste 1 x in de week) en de begeleiding wordt verzorgd door Tiny Dijkstra. Deze kinderen ontmoeten op deze wijze andere kinderen die op hetzelfde denkniveau functioneren. Voor een leerling kan het heel plezierig zijn om met gelijkgestemden te kunnen werken. We vinden het belangrijk dat de opdrachten samen worden gemaakt. Het uitwisselen van ideeën en gedachten met andere kinderen wordt als prettig ervaren.

Het plusprogramma staat niet op zichzelf; de kinderen kunnen bijvoorbeeld onder taaktijd in hun eigen groep verder werken aan hun taken. Met deze werkwijze willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele behoefte van leerlingen. Een belangrijk onderdeel van het plusprogramma is dat kinderen leren om te werken. Kinderen die meer aankunnen ‘vliegen’ vaak door de leerstof, zonder dat ze daarvoor veel hebben hoeven leren.
Uit onderzoek is gebleken dat deze groep kinderen op het voortgezet onderwijs regelmatig geen succes behalen op het VWO, omdat ze niet ‘geleerd hebben om te leren’. In ons plusprogramma wordt daar aandacht aan besteed.

Dit schooljaar werken we met een plusgroep 3/4/5, een plusgroep 6/7 en een plusgroep 8.

Het aanbod van de plusgroep zal per schooljaar variëren. Bij het bepalen van opdrachten wordt altijd gekeken naar de grootte van de groep en de samenstelling. We doen ons best om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses van de kinderen zodat zij zich ook gestimuleerd voelen om zich verder te ontwikkelen.