De directeur is verantwoordelijk voor de inschrijving van nieuwe leerlingen. De directeur beslist over de toelating tot onze school, nadat informatie is ingewonnen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school van herkomst, eventueel in overleg met de interne begeleider. Nieuwe leerlingen die van een andere basisschool komen, kunnen na een verhuizing tijdens het seizoen worden ingeschreven. Zijn er andere redenen om een schoolgaand kind op onze school aan te melden, dan volgt nader overleg of onderzoek. Het belang van het kind staat ook hierbij voor ons voorop.

Aanmeldingsformulier

U schrijft uw kind in met behulp van een aanmeldingsformulier. Dit formulier krijgt u tijdens het kennismakingsgesprek met de locatieleider. Inschrijven kan gedurende het gehele schooljaar. Liefst zien we dat kinderen vanaf hun 3e verjaardag worden aangemeld. Voorafgaande aan een inschrijving zal altijd contact worden opgenomen met de vertrekkende school om te informeren naar het ondersteuningsprofiel van de aangemelde leerling. In het aanmeldingsformulier is een vragenlijst over o.a. de levensgeschiedenis en de ontwikkeling van het kind opgenomen Deze gegevens kunnen van belang zijn; wanneer blijkt dat er ‘iets’ aan de hand is met uw zoon of dochter. De directeur beoordeelt of Drakensteyn uw kind recht kan doen en kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. Proefplaatsing behoort daarbij ook tot een mogelijkheid.

Opvang van nieuwe kinderen

De dag waarop een kind vier wordt, mag het naar onze school. Kennismaking met de school vindt (middels het zogenaamde proefdraaien) plaats in de maand waarin het kind vier wordt of de maand die daar aan vooraf gaat. Uitzondering is wanneer een leerling in juli of augustus 4 jaar wordt (vakantiemaanden). Deze leerling start op de 1e lesdag na de zomervakantie in een nieuw te vormen groep, waardoor kennismaking voor de zomervakantie plaats vindt in de vorm van een korte bijeenkomst. Dat gebeurt op de laatste woensdagmiddag van elk schooljaar. De kennismaking wordt met de groepsleerkracht afgestemd en afgesproken.
Zodra uw kind naar de basisschool gaat, kan het zijn dat een hele dag of week wat lang is; sommige kinderen hebben immers meer rust nodig. U overlegt met de leerkracht wat het beste is voor uw kind. Een vierjarige kleuter is nog niet leerplichtig en mag dus gerust (altijd in overleg met de leerkracht) een middagje thuisblijven.